De ontstaansgeschiedenis van de vogelwerkgroep de Haeselaar.

Door:    Paul Evers  en Henk Swinkels

In het voorjaar van 1988 zijn Jos Bontemps, Frans vanden Brink, Paul Evers en Henk Swinkels
binnen de gemeente Echt gestart met vogelinventarisaties in de omgeving Maria - Hoop en 
Koningsbosch. Er werd begonnen met een onderzoek naar de meer zeldzamere broedvogels in
het gebied, het zogeheten Bijzondere Soorten Project (BSP) van de
Samenwerkende Organisaties
Vogelonderzoek Nederland (SOVON).
Gedurende de winterperiode werd op een tweetal routes van 20 km de in het gebied over-
winterende vogels geteld in het kader van het Punt Transect Tellingen (PTT) project van SOVON.
Ook werden in dat jaar tellingen op eigen initiatief verricht onder andere op het terrein van
kalkzandsteenfabriek 'de Hazelaar' en langs de Pepinusbeek en de Putbeek.

Om als organisatie beter naar buiten te kunnen treden en om een betere binding met landelijke
organisaties als SOVON en Vogelbescherming Nederland te krijgen, werd eind oktober 1988
aan de vogelwerkgroep (VWG) een meer officiŽle status toegekend. Op de vergadering van
10 november 1988 stelde Frans van de Brink de naam 'de Haeselaar' voor verwijzend naar een
belangrijk natuurgebied in het werkgebied van de VWG ( zie foto home page).

In het daaropvolgende jaar werd het eerste jaarverslag van VWG 'de Haeselaar' uitgebracht,
met hierin schriftelijke rapportage van de in 1988 uitgevoerde activiteiten waaronder ook het,
tot op heden nog, traditionele uitstapje naar Cap Gris Nez in Frankrijk om de trek van zeevogels
te bekijken. Ook werden in dat jaar de activiteiten van de VWG uitgebreid met een excursie
naar de Zeeuws-Zuid-Hollandse Delta (een eveneens tot op heden gehandhaafde traditie)
en werd gestart met vogelbeschermingsactiviteiten (met name gericht tegen de plezierjacht).

In 1990 werd de VWG uitgebreid met twee nieuwe leden. Net als in 1989 werd in dat jaar, in
samenwerking met een aantal andere organisaties, bij de gemeente Echt aangedrongen op een
jachtverbod op 11 niet-schadelijke vogelsoorten.
Overleg met Wildbeheereenheid (WBE) Annendaal hierover leverde niets op.

Vanaf 1991 werden weer enkele nieuwe projecten gestart. In het najaar werd begonnen met
trektellingen, om een beter inzicht te verkrijgen in de vogeltrek over het werkgebied.
Op verzoek van SOVON werd dat jaar het nieuwe Bijzondere Soorten Project niet-broedvogels
(BSP-nb) geÔntroduceerd. Voorts werd extra aandacht besteed aan Kerkuilen (nestkasten)
en werd in overleg met de paters van Abdij Lilbosch gestart met een aantal activiteiten in het
natuurgebied van de abdij.

Vanaf 1992 kreeg de VWG een meer 'internationaal' karakter, doordat een Belgisch lid zich
bij de VWG aanmeldde. Met ingang van 1 januari 1993 werd het werkgebied bijna verdubbeld
(totale oppervlakte ongeveer 65 km2), waarmee het zich uitstrekte van de Duitse tot aan de
Belgische grens. Een nieuwe activiteit die vanaf 1992 werd verricht is de inventarisatie van
Huiszwaluwen. Met het toekennen van de status van Relatienotagebied aan Abdij Lilbosch
werd in dit gebied vanaf 1992 gestart met het monitoren van broedvogels.

VWG 'De Haeselaar' is sinds 1992 aangesloten bij de Vogelstudiegroep van het Natuurhistorisch
Genootschap Limburg (NHGL) en waarnemingen worden doorgegeven aan het Vogelarchief
Limburg van het NHGL. Vanaf dat jaar wordt het jaarverslag van de VWG uitgegeven als
rapport van het NHGL.

In 1993 was het ledenbestand van 'de Haeselaar' uitgegroeid tot 16 en wordt er sindsdien elke
maand een vergadering belegd in het Patronaat te Pey. Het aantal activiteiten, publicaties en
contacten met andere Limburgse en landelijke vogel- en natuurbeschermingsorganisaties is
inmiddels aanzienlijk toegenomen. De omvang van het jaarverslag is de laatste jaren
verdubbeld ten opzichte van 1988.

Het ledental blijft groeien, waardoor het scala aan activiteiten vanaf 1994 wederom kon worden
uitgebreid; meer PTT routes worden geteld en het aantal gebieden dat op broedvogels wordt
geÔnventariseerd kon ook worden vergroot. Voorts wordt vanaf 1994 medewerking verleend
aan de Maasplassentellingen, waarbij overwinterende vogels op en rond enkele Maasplassen
binnen het werkgebied worden geteld. Nicole Reneerkens vertegenwoordigt VWG 'de Haeselaar'
in de stuurgroep van de Vogelstudiegroep van het NHG. Verder wordt vanaf 1995 regelmatig
assistentie verleend bij excursies, en worden enkele excursies geleid op terreinen van
StaatsBosBeheer (SBB). Het contactennetwerk breidt zich verder uit en meer leden bezoeken
bijeenkomsten van diverse vogel- en natuurbeschermingsorganisaties.
Internationalisering van de VWG is verder vergroot door de aansluiting van een Duits lid en het
inventariseren van het Nederlands-Duitse grensgebied van het werkgebied van de VWG.

Anno 2019 telt VWG 'de Haeselaar' 25 leden en wordt gewerkt aan de eenendertigste editie van
het jaarverslag (2019).
De officiŽle oprichtingsdatum is november 1988, hetgeen betekent dat we de viering van ons
dertigjarig bestaan erop hebben zitten.